คาถามหาจินดามณีมนต์ “หลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล”

หากกล่าวถึงพระคาถา คาถาคือ ร้อยกรองคำสอนของพระพุทธศาสนา ถ้อยคำที่ร้อยกรอง ถ้อยคำที่ผูกไว้ ถ้อยคำที่ขับร้อง ท่อง สวด หรืออักขระข้อความที่เชื่อว่าท่องบ่นหรือเสกเป่าแล้วศักดิ์สิทธิ์ วันนี้ได้นำบทพระคาถามหาจินดามณีมนต์ “หลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล” มาให้ทุกท่านได้อ่านศึกษา ไปชมกันเลย

คาถามหาจินดามณีมนต์ หลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล เพชรบุรี พระคาถานี้ใช้ได้ ๑๐๘ ประการวิเศษนักแล เป็นของหาได้ยาก ถ้าผู้ใดพบจงเอาไปใช้เถิด สุดแท้แต่เราจะปรารถนาสิ่งอันใดทำเอาได้ทุกประการ

ตั้ง นะโม ๓ จบ

ฉะมัญญา สะพุทธคุณนัง คุณพระพุทธเจ้า ๕๖ ธัมมะคุณนัง อัฏฐะติงสะติ คุณพระธรรมเจ้า ๓๘ สังฆะคุณโน จาตุธะโสเจวะ คุณพระสงฆเจ้า ๑๔ ตรีนิคุณา มะทาคุณนัง คุณแก้วสามประการ นัตธิปะมาโสนา หาที่เสมอมิได้

สิเนรุจะ ปิตาคุณนัง คุณพระบิดาหนักกว่าเขาพระสุเมรุ เมหะปิตะลัง มาตาคุณนัง คุณพระมารดาหนักกว่าแม่พระธรณี สัตถาคุณนัง สมุทฐามิ คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์หนักกว่าท้องพระมหาสมุทร

หิมะวันตัง ญาติคุณนัง คุณพระญาติทั้งหลายหนักกว่าป่าหิมพานต์

จักกะวาสัง ราชาคุณนัง คุณพระมหากษัตริย์หนักกว่าอนันตจักรวาล อัฎฐะระคุณนัง สมุทฐามิ คุณท่านทั้งหลายแปดประการ โลกะเชษโฐ ในโลกนี้

อะหังวันทามิ สัพพะทา ขอเดชเดชะกุศลของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคุณของท่านทั้งหลายแปดประการ ขอคุณท่านทั้งหลายแปดประการนี้ จงมาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าทำการสิ่งใดก็ขอให้การสิ่งนั้นจงสำเร็จ สมความมุ่งมาดปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดพระเจ้าข้าฯ

พุทธังเมตตา ธัมมังเมตตา สังฆังเมตตา นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู พระบิดาค้ำชู พระมารดาป้องกัน พระอุปัชฌายะ พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ จงมาเป็นกำแพงเพชรเจ็ดชั้น กางกั้นโพยภัยอุปัทวะศัตรูทั้งหลายอย่าได้เข้ามากล้ำกราย

สัพพะรัตติง หิวัง การิยะเมตตัง กรุณาไมตรีอินทะโมกขัง พิสสะวา มะนามัง ปิยังมะมะ พุทธังเมตตา ธัมมังเมตตา สังฆังเมตตา พุทธังกรุณา ธัมมังกรุณา สังฆังกรุณา พุทธังละลวย ธัมมังละลวย สังฆังละลวย สังฆังละลวย มะละลวย อะละลวย อุละลวย อุละลวย อะละลวย มะละลวย

นะเมตตา โมกรุณา พุทธปราณี ธายินดี ยะเอ็นดู พระบิดาอุปถัมภ์ พระมารดาค้ำชู ประสิทธิแก่กู สวาโหม ฯสิทธิราชา มหามันตัง จินดาทิโส ภูมิยาโรรัง ทาตัสมิ๊ง ทิกะทะจักขุ อะทิสะเร จันทะเก เอวะสะมุขขี วัตถุติยา มะนีมิหัง มันทะนะ ปัสสะทัง มาตาปุตตังวะโอระสัง มาตาโหนติ มะนุสสะเทวานัง อะมะนุสสะเทวานัง สะมะยะจิตตัง อะสะมะยะจิตตัง เอหิ เอหิ อาคัจฉันติ

จินดามะณี ปิยันมันจะทะนัง ยะสะ ทาสาทาสีโกมัง ปัสสันติสิเนหัง มาตาปุตตังวะโอระสัง นะเวเทวะ นะชาลีติ สิทธิลาภาสะทาโหนติ มาตาปุตตังวะโอระสัง พุทธังเมตตา ธัมมังเมตตา สังฆังเมตตา เทวาเมตตา อินทราเมตตา พรหมมาเมตตา มะเมตตา อะเมตตา อุเมตตา อุเมตตา อะเมตตา มะเมตตา

สะมะณะราชา อิตถีโยเสนาชะนา สัพพะสะเนจะปูชิโต สัพพะโกธาวินาสสันติ มะณีจินดาปิยะปุตตัง อะหังสุตตะวา เอกังอันยะมันยัง อิตถีมะมังทิสสะวา ปิยังทัตตะวา สะมาตะโตโม

หลวงพ่อปลอด ท่านเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์สืบมาถึงปัจจุบัน แม้ท่านได้มรณภาพล่วงเลยไปนานแล้ว ความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านก็มิได้เสื่อมคลายลงแม้แต่น้อย นับได้ว่าเป็นพระเถระอีกรูปที่ประดุจดาวจรัสแสงดวงหนึ่ง ควรแก่การจดจารึกไว้ตลอดกาล

“ หลวงพ่อปลอดสร้างลูกอม ข่มศาสตรา สืบวิชาหลวงพ่อแก้ว แววสดใส ทั้งเมตตาคงกระพัน นิรันตรายช่วยคุ้มภัยอยู่ยง คงชาตรี ตามตำนานกล่าวขาน กันนานแล้ว เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อแก้ว แพรวผ่องศรีเทพเจ้าแห่งเมืองเพชร เดชคัมภีร์ ด้วยบารมีหลวงพ่อปลอด รอดพ้นภัย ”

เมื่อจะท่องหรือจะใช้พระคาถาใดๆทุกๆพระคาถาจะต้องตั้ง “นะโม” สามจบก่อน การใช้เวทมนตร์คาถานั้น ผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่ดวงจิตอันสำรวมเป็นสมาธิ และที่สำคัญที่สุดคือ ถือศลี๕ข้อ หมั่นทำความดี สร้างบุญบารมี บุญบารมีและความดีจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราตลอดไป

บทความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวของบทพระคาถามหาจินดามณีมนต์ “หลวงพ่อปลอด วัดในปากทะเล”ที่เป็นตำนานเล่าขานที่ได้เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น นำมาเผยแพร่บารมีของครูบาอาจารย์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกๆท่าน สาธุ สาธุ

ใส่ความเห็น