“พระแสงฝักทองเกลี้ยง”เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาแต่โบราณ การสืบราชสันตติวงศ์ คือการขึ้นครองราชย์ต่อจากองค์พระราชบิดาในราชวงค์จักรี และที่สำคัญต้องมีเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ หนึ่งในนั้นก็จะมี พระแสงฝักทองเกลี้ยงลักษณะเป็นดาบญี่ปุ่น ฝักหุ้มทองคำเกลี้ยง ด้ามหุ้มทองคำถัก สันดาปและโคน
ตอนหุ้มกันกาบมีกำไลเพชรหุ้ม กระบังดาบหุ้มทองคำขอบประดับเพชร วันนี้ #พรานหญิงได้นำเรื่องราวของพระแสงฝักทองเกลี้ยง มาให้ทุกท่านได้ศึกษาความเป็นมาและได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น ไปชมกันเลย

พระแสงองค์นี้เป็นดาบไทยทรงญี่ปุ่น ฝักและด้ามทำด้วยทองคำประดับเพชร เป็นฝีพระหัตถ์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตีขึ้นที่ชานชาลาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ฯ ฟากตะวันออก เมื่อแรกสร้างทรงใช้เป็นพระแสงคู่พระหัตถ์อยู่ระยะหนึ่ง ครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงอิศเรศสุนทรเสด็จขึ้นอุปราชาภิเษกเป็นพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล นอกจากจะได้พระราชทานเครื่องอิสริยยศอย่างอื่นตามโบราณราชประเพณีแล้วยังได้พระราชทานพระแสงองค์นี้ด้วย

ในรัชกาลต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระแสงองค์นี้แด่สมเด็จพระบรมราชโอรสสืบทอดกันต่อ ๆ มา ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามงกุฎสมมติเทวาวงศ์ เมื่อคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เป็นผู้แทนพระองค์เสด็จออกไปรับครัวมอญซึ่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ณ เมืองกาญจนบุรี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลุกยาเธอเจ้าฟ้าฯกรมขุนพินิตประชานาถ

พระแสงองค์นี้เมื่อแรกสร้างในรัชกาลที่ ๑ เป็นฝักไม้ทารักดำ ครั้นเมื่อจะพระราชทานสมเด็จพระบรมราชโอรส ก็จะขูดรักดำทารักแดงแล้วจะกลับขูดรักแดงทารักดำอีก เมื่อสมเด็จพระบรมราชโอรสพระองค์นั้นขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว

พระแสงองค์นี้จึงเปลี่ยนสีรักที่ฝักกลับไปกลับมาหลายหน จนกระทั่งเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนพินิตประชานาถได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชดำริว่าพระแสงองค์นี้เป็นพระแสงฝีพระหัตถ์สมเด็จพระปฐมบรมราชวงศ์ ได้มีการพระราชทานแด่สมเด็จพระบรมราชโอรสสืบเนื่องต่อกันมาหลายชั่ว

จัดว่าเป็นพระแสงสำคัญสำหรับพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่จะให้คงเป็นพระแสงฝักไม้ทารักดำรักแดงอยู่ต่อไปย่อมไม่สมควร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หุ้มฝักด้วยทองคำ แล้วพระราชทานนามพระแสงองค์นี้ว่า “พระแสงฝักทองเกลี้ยง” และโปรดเกล้าฯให้เป็นพระแสงสำหรับแผ่นดินและเป็นพระแสงองค์สำคัญเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกองค์หนึ่ง

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ ทรงถือพระแสงฝักทองเกลี้ยง ฉายคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๘

บทความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ที่อ้างอิงจาก คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี. พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรวงศ์กับประชาชน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, ๒๕๒๕. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี. พระแสงราชศัสตราประจำเมือง. กรุงเทพฯ: บริษัท เกรท โปร กราฟฟิค จำกัด, ๒๕๓๙. นำเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่ทุกท่าน

ใส่ความเห็น