“จอมพลสฤษดิ์” ปราบนักเลง-อันธพาลแบบ ในวิถีพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ

ฝากข้อคิดก่อนอ่าน วิชาเหรียญสองด้านของอาจารย์ไพฑูรย์ท่านนั้นมีประโยชน์ยิ่งนักสำหรับใช้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นมองเป็นสิ่งไม่ดีน่าเกลียดและสวยงามเมื่อลองพิจารณาพลิกดูอีกด้านของเหรียญให้ดีแล้วทุกสิ่งท่านในโลกมีทั้งดีและโทษแฝงไว้อยู่ตรงกันข้ามเสมอ..

วันนี้ได้นำเรื่องราวของ “จอมพลสฤษดิ์” ปราบนักเลง-อันธพาลแบบ ในวิถีพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ นำมาให้ทุกท่านได้อ่านศึกษาไปชมกันเลย

ประเทศไทยในยุคพ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับขนานนามว่าเป็น “ยุคพัฒนา” ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังจากการปฏิวัติการพัฒนาหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องปราบปรามนักเลง-อันธพาลในยุคนั้นถูกนักวิชาการนำมาวิเคราะห์อย่างน่าสนใจ

ท่ามกลางความจำเป็นหลายประการสำหรับการเร่งพัฒนาประเทศให้ทันสมัยอันเป็นผลมาจากภัยคอมมิวนิสต์และการเข้ามามีบทบาทของสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศโดยรวมแบบก้าวกระโดด เกิดการสร้างสาธารณูปโภคสำคัญที่เป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน ให้กระจายไปทั่วทั้งในเมืองและชนบทกลายเป็นวลีว่า “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” อีกทั้งก่อนหน้านี้ยังมีการออกฏหมาย กฎระเบียบ เพื่อสร้างสังคมและพัฒนาประเทศตามทัศนะของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

หนังสือ“การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ”โดย ทักษ์ เฉลิมเตียรณ อธิบายถึงทัศนะการพัฒนาประเทศสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ได้อย่างน่าสนใจ โดยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์นั้นมุ่งเน้นไปที่การกินดีอยู่ดีและมีงานทำของประชาชนควบคู่ไปกับความสะอาด ความเรียบร้อย ความเป็นอารยประเทศ และความเป็นพ่อบ้าน/พ่อเมือง ดังที่จอมพลสฤษดิ์เคยกล่าวไว้ว่าความสะอาดและความเรียบร้อยของหมู่บ้านหรือเมืองย่อมหมายถึงคนในเมืองนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและทันสมัย ดังจะเห็นได้จากโครงการสร้างบ้านเมืองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในสมัยนั้น อาทิ

การจัดระเบียบรถสามล้อ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่เรียบร้อยในสังคมไทย ทำให้ถนนในเขตพระนครสกปรก และจำต้องขจัดไปให้หมดสิ้น ดังในคำแถลงการณ์ที่จอมพลสฤษดิ์กล่าวว่า“ปัญหาเรื้อรังอีกเรื่องหนึ่งคือ สามล้อ ซึ่งเป็นความหนักใจของรัฐบาลมาช้านาน เรื่องที่สามล้อจะกีดขวางทำความชักช้าแก่การจราจร หรือเป็นเป็นความไม่สวยงามแก่พระนคร” ด้วยเหตุนี้เองจอมพลสฤษดิ์จึงสั่งให้เลิกสามล้อในพระนครพร้อมกับช่วยให้คนถีบสามล้อได้กลับตัวใหม่ไปสู่การเป็นเกษตรกร โดยนายกรัฐมนตรีได้จัดตั้งนิคมชนบทขึ้น และรัฐบาลก็ได้จัดหาเงินกู้ให้เพื่อตั้งต้นชีวิตใหม่เพื่อ “การผลิตทางด้านการเกษตร”

อีกทั้งตามทัศนะส่วนตัวของท่านนายกเห็นว่าโสเภณีเป็นผู้ส่งเสริมอาชญากรรม อันนำมาสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมไทยจึงมีคำสั่งให้จับกุมโสเภณีทั้งหมดไปฝึกอบรมด้วยการส่งไปยังสถานฝึกอาชีพให้ใหม่ตามที่ต่างๆ สถานที่ฝึกอบรมสองแห่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษที่ปากเกร็ดและบ้านเกร็ดตระการ เพื่อที่จะสั่งสอนและฝึกโสเภณีให้มีอาชีพและหน้าที่ทางสังคมใหม่

อีกหนึ่งประการสำคัญที่จอมพลสฤษดิ์ เห็นว่าเป็นปัญหาที่ทำให้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในชาติแปดเปื้อนไป นั่นคือเรื่องของอันธพาล หลังจากรัฐประหารพ.ศ. ๒๕๐๑ จอมพลสฤษดิ์ออกคำสั่งว่า อันธพาลผู้ที่ก่อกวนในเขตพระนครจะต้องถูกจับกุมและนำมาอบรม คำประกาศฉบับที่ ๒๑ ของคณะปฏิวัติระบุว่า อันธพาลเป็นการบ่อนทำลายสังคมและประชาชนทั่วไปและว่าการที่จะขจัดพวกอัธพาลเหล่านี้ออกไปให้หมดสิ้นนั้นเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยส่งเสริมความผาสุกของราษฎร การปราบปรามพวกนักเลงอันธพาลนั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น นักวิชาการด้านการเมืองมองการกระทำและนโยบายของจอมพลสฤษดิ์ในฐานะรูปแบบของ “พ่อที่ต้องกำราบและอบรมลูกที่เสเพล” มิได้กระทำด้วยความเกลียดชัง หากแต่ต้องทำเพื่อทำให้ “บ้านเมือง สุขสบาย” ดังที่โอวาทของจอมพลสฤษดิ์ที่กล่าวกับผู้ที่ต้องโทษเมื่อวันปล่อยตัว ความว่า

“ข้าพเจ้าไม่ได้เกลียดชังท่านทั้งหลายเพราะท่านจะเป็นอันธพาลหรือเป็นอะไร ท่านก็เป็นเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถืออยู่เสมอว่าชาติเป็นเสมือนครอบครัวอันใหญ่จะเป็นบุญหรือกรรมก็ตามที่ ข้าพเจ้าเผอิญต้องมารับหน้าที่หัวหน้าครอบครัวในเวลานี้ ข้าพเจ้าให้ความรักใคร่ไมตรีทั่วถึงกันทุกคน แต่ถ้าคนในครอบครัวนี้เองทําความเดือดร้อนแก่คนส่วนใหญ่ในครอบครัว ข้าพเจ้าก็ต้องกําหราบปราบปรามการกระทําของข้าพเจ้าในการสั่งจับท่านมาคุมขังก็เพื่อปราบปรามให้ท่านเป็นคนดีต่อไป”

ถึงแม้ในยุคจอมพลสฤษดิ์จะมีการแก้ปัญหาอันธพาลอย่างเข้มข้นด้วยวิธีแบบเด็ดขาด แต่ปฏิเสธได้ยากว่ารูปแบบของ “อันธพาล” ยังคงอยู่ในสังคมไทยแต่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมอันจะสังเกตได้จากข่าวสังคมบ้านเมืองในปัจจุบัน

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. พิมพ์ครั้งที่๒. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๘.

บทความที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานที่เล่าสืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและมีบันทึกไว้ นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ทุกๆท่าน สาธุ สาธุ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน 

Leave a Reply