ஜขุนพันธ์ฯเข้าเป็นศิษย์หลวงพ่อแช่ม#ถูกหลวงพ่อแช่มปราบพยศด้วยเตโชกสิณ๛

นายบุตรเคยไปกินไปนอนที่บ้านของนายดำริเพื่อนรักหลายครั้ง โดยผู้เป็นพ่อแม่มีสายตาที่มองการณ์ไกล แม้ท่านฯจะมีฐานะเป็นแค่เด็กวัด ก็ให้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี มิได้ดูถูกเหยียดหยาม อาจเป็นเพราะนายบุตรรู…

Read more

ஜอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ยันต์ราหูบริเวณข้อพับแขนทั้งสองข้างแก่ขุนพันธ์ฯ๛

พระครูธรรมขันธ์สุนทรวัดโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คืนหนึ่งพระครูธรรมขันธ์สุนทร(ม.ร.ว.เอี่ยม อิศรางกูร ณ อยุธยา)ได้เข้าฌานสมาบัติ จนทราบว่าพระชายาที่ล่วงลับไปแล้ว ได้ไปเกิดใหม่ที่จั…

Read more

ஜตำนานบรมครูผู้เป็นพระอาจารย์องค์เเรกของท่านขุนพันธ์ฯ๛ (๑)

(พระอาจารย์คนเเรกของท่านขุนพันธ์และหลวงปู่สีใครที่เคยอ่านประวัติหลวงปู่สีเเล้วต้องอ่านประวัติบรมครูท่านนี้ครับ) พระครูธรรมขันธ์สุนทร วัดโพนทอง ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีพระครูธรรมขันธ์สุน…

Read more

มือปราบหนังเหนียว#ตามล่าอ.จ.โน้ม#มหาโจรเหล็กไหลผู้อยู่ยงคงกระพัน(๒จบตอน)

 พิชิตมหาโจรเหล็กไหล( จบตอน) แม้เรือนหลังนั้นจะตั้งอยู่ไกลกันสมควร แต่ฝาบ้านที่กั้นด้วยใบปรือแบบไม่พิถีพิถัน ทำให้สามารถมองเห็นสภาพภายในได้แจ่มชัด มีระเบียงที่ใช้เป็นครัวตรงกับทิศเหนือ โดยกั้นส่วนหนึ่…

Read more

มือปราบหนังเหนียว#เยือนถิ่นอ.จ.โน้ม#มหาโจรเหล็กไหลผู้อยู่ยงคงกระพัน(๑)

พิชิตมหาโจรเหล็กไหล ตอน๑ แม้การกวาดล้างซ่องไม้ไผ่งาช้างได้สำเร็จ แต่ได้ส่งผลให้มือปราบในคราวนั้นถูกย้ายไปคนละทิศละทาง ร.ต.อ.บุตร ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองตำรวจจังหวัดพิจิตร โดยออกเดินทา…

Read more