ஜพระจริยวัตรสำคัญของเสด็จเตี่ยฯกรมหลวงชุมพร๛

“พระจริยวัตรสำคัญของกรมหลวงชุมพร” เพราะความไม่ถือพระองค์ ทรงแสดงให้ทุกคนประจักษ์และซาบซึ้งในพระคุณสมบัติส่วนนี้ตลอดพระชนมชีพ ดังที่มีเรื่องเล่าลือสืบมาว่า ทรงรักและเอาพระทัยใส่ชีวิตความเป็…

Read more

ஜบารมีแห่งหลวงพ่อพุ่มศิษย์หนังเหนียวจนเสด็จเตี่ยฯต้องเสด็จไปพบ๛

หนึ่งในศิษย์สายหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่#เสด็จเตี่ยฯกรมหลวงชุมพรท่านนับถือหลวงพ่อพุ่มเป็นอย่างมาก เสด็จฯ มาหาหลายครั้งชาวบางโคล่สมัยก่อน มีโอกาสชื่นชมพระบารมีหลายต่อหลายครั้งและกล่าวถึงกันต่อๆ มาจนถึงปัจ…

Read more

ஜบุญเพ็งหีบเหล็กจอมขมังเวทย์นักโทษประหารผู้ที่เสด็จเตี่ยฯทรงทอดพระเนตร๛

นักโทษประหารชีวิตคนสุดท้าย เกี่ยวข้องกับกรมหลวงชุมพรเช่นไร…. บุญเพ็ง หีบเหล็ก จอมขมังเวทย์ เป็นนักโทษประหารโดยการตัดคอคนสุดท้ายของประเทศ ในสมัย ร.๖ ซึ่งการประหารโทษครั้งนั้น เสด็จเตี่ยได้พาพระโอ…

Read more

ஜ๔วิชาอาถรรพ์ต้องห้ามที่อาจารย์ของหลวงปู่ศุขห้ามถ่ายทอด๛

ตำนานหลวงปู่ศุข วิชาต้องห้ามของหลวงปู่ศุข#เรื่องนี้หลวงพ่อเจริญ ธมมถีโร ได้เล่าให้ฟังว่า ครั้งหนึ่งกรมหลวงชุมพรฯ เสด็จมาที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าพร้อมด้วยหม่อมของท่านหลายคน ในครั้งนั้นเสด็จในกรมได้เดินเข…

Read more

#ตำนานบารมีแห่งเสด็จเตี่ยฯ#ทรงเป็นหมอพรรักษาชาวบ้าน

หมอพรของชาวบ้านเสด็จในกรมฯ ได้ทรงออกจากประจำการ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ และได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์ แผนโบราณ จากตำราไทย ทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ ของพระองค์เอง ซึ่งกล่าวกันว่า ปัจจุบัน…

Read more