ஜบารมีแห่งหลวงพ่อพุ่มศิษย์หนังเหนียวจนเสด็จเตี่ยฯต้องเสด็จไปพบ๛

หนึ่งในศิษย์สายหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่#เสด็จเตี่ยฯกรมหลวงชุมพรท่านนับถือหลวงพ่อพุ่มเป็นอย่างมาก เสด็จฯ มาหาหลายครั้งชาวบางโคล่สมัยก่อน มีโอกาสชื่นชมพระบารมีหลายต่อหลายครั้งและกล่าวถึงกันต่อๆ มาจนถึงปัจ…

Read more

#ตำนานบารมีแห่งเสด็จเตี่ยฯ#ทรงเป็นหมอพรรักษาชาวบ้าน

หมอพรของชาวบ้านเสด็จในกรมฯ ได้ทรงออกจากประจำการ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๔ และได้ทรงศึกษาวิชาแพทย์ แผนโบราณ จากตำราไทย ทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตถ์ ของพระองค์เอง ซึ่งกล่าวกันว่า ปัจจุบัน…

Read more

#นักเลงศิษย์หลวงพ่อพุ่มผู้ที่เสด็จเตี่ยฯใช้มีดอาคมฟันเเต่ไม่เข้า

หลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ กทม. อาจารย์อีกรูปหนึ่ง ที่เสด็จเตี่ยฝากตัวเป็นศิษย์ ท่านเคยจารตระกรุดใต้นํ้าถวายเสด็จเตี๋ย..ตามประวัติ ครั้งหนึ่งทหารติดตามเสด็จเตี่ยได้พากันมาเที่ยวแถวถนนตก เกิดทะเลาะกับนักเล…

Read more

#ตำนานพ่อหลิม(เสือไท)#เล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่เสด็จเตี่ยฯทรงสิ้นพระชนม์…[๑]

ตำนานพ่อหลิม หรือ เสือไทหนึ่งใน ๗ ทหารเสือของเสด็จเตี่ย “….ห้ามฆ่าหรือทำร้ายเจ้าทรัพย์ และห้ามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่บ้านเมือง“ เลือกปล้นเฉพาะพวกเศรษฐีหรือนายทุนหน้าเลือด เอารัดเอาเปรียบและชอ…

Read more

#เหตุที่เสด็จฯทรงนิยมไสยเวทย์#ที่มาของการพบกันของเสด็จเตี่ยฯและหลวงปู่ศุข

◎กรมหลวงทรงนิยมไสยเวทย์ ◎ มีอยู่คราวหนึ่งพระองค์เจ้าวิบูลย์พรรณฯ ได้นำพระเครื่องเก่าองค์หนึ่งมาถวายแก่กรมหลวงชุมพรฯ แล้วทูลว่าพระเครื่ององค์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยอดที่ตกทอดมาตั้งแต่วังหน้า เนื่อง…

Read more